Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor goederen

Als consument (iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen) staat u in het kader van de aankoop van artikelen in onze online-shop een recht op herroeping toe, in overeenstemming met de onderstaande instructie:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag
waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Wesco International B.V., Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht, e-mail:info@wesco-shop.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.Het modelformulier voor herroeping vindt u hier: 

Formulier voor herroeping (pdf, 35,0 KB)

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (Wesco International B.V., Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

Neemt u a.u.b. voor het retourneren van (een deel van) uw bestelling altijd eerst contact met ons op per e-mail (info@wesco-shop.nl), zodat wij u van een pakketzegel kunnen voorzien waarmee u het pakket kosteloos kunt retourneren.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten op afstand betreffende:

- de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
- de levering van zaken die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
- de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
- de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.

Algemene aanwijzingen

1) Vermijd a.u.b. beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen a.u.b in de originele verpakking en inclusief alle toebehoren en verpakkingsbestanddelen aan ons terug. Gebruik indien nodig een beschermende verpakking. Bent u niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, gebruik dan a.u.b. een passende verpakking die ervoor zorgt dat er geen transportschade optreedt.

2) Stuur de goederen a.u.b. niet ongefrankeerd aan ons terug. (Neemt u voor het retourneren eerst contact met ons op per e-mail, zodat wij u kunnen voorzien van een pakketzegel waarmee u de zending kosteloos kunt retourneren).

3) Neemt u a.u.b. in aanmerking dat hetgeen onder 1 en 2 is verzocht, geen voorwaarden betreffen voor het effectief uitoefenen van het herroepingsrecht.