ONZE GARANTIEVOORWAARDEN

I. Algemeen

WESCO (Wesco International B.V., Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht) verleent aan consumenten voor Wesco-producten, bovenop de wettelijke garantie die de consument tegenover de verkoper heeft, deze territoriaal onbeperkte garantie van de fabrikant. Deze garantie geldt onverminderd bindende wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid op grond van de wet inzake productaansprakelijkheid, in het geval van opzettelijk verzuim en grove nalatigheid, wegens schade aan leven, lijf of gezondheid door WESCO of haar uitvoerders.

“Consument” in de zin van deze garantie van de fabrikant is elke natuurlijke persoon die eigenaar van het product is geworden en het product heeft aangekocht voor doeleinden die noch onder haar commerciële, noch onder haar zelfstandige beroepswerkzaamheden kunnen worden ondergebracht. “Eerste Klant” is de consument die als eerste het product heeft gekocht bij WESCO, een handelaar of een andere natuurlijke of rechtspersoon die het product doorverkoopt in het kader van zijn zelfstandige beroepswerkzaamheden.

II. Garanties
Geldig voor WESCO-producten die Eerste Klanten vanaf 1-7-2012 hebben gekocht (koopbewijs) en bij wie de garantietermijn op het karton/de verpakking vermeld is of in de productomschrijving in de Wesco-Onlineshop met het internetadres www.wesco-shop.nl aangegeven is.

WESCO garandeert aan haar consumenten dat haar producten vrij zijn van materiaal-, productie- of constructiefouten. Maatstaf hierbij de stand van de wetenschap en de techniek op het tijdstip van de vervaardiging. Het product moet reeds op dat tijdstip behept zijn met de fout die de schade heeft veroorzaakt. Rechten op de vergoeding van gevolgschade of schade wegens productaansprakelijkheid bestaan uitsluitend op grond van de dwingende wettelijke bepalingen.

Deze garantie geldt voor een termijn van 2 jaar vanaf de aankoopdatum van de eerste Klant. Deze garantietermijn wordt niet verlengd op grond van de verleende prestaties in het kader van deze garantie, in het bijzonder niet bij herstel of uitwisseling. De garantietermijn begint in een dergelijk geval evenmin opnieuw te lopen.

III. Schriftelijke mededeling van de gebreken

De consument kan zijn rechten op grond van deze garantie binnen de garantietermijn tegenover WESCO of de handelaar bij wie de Eerste Klant het product heeft gekocht doen gelden via een schriftelijke kennisgeving van de gebreken. De consument of de Eerste klant moet door voorlegging van het aankoopbewijs bewijzen dat de garantie niet is verstreken. De kennisgeving van de gebreken met vermelding van het aankoopbewijs moet naar het volgende adres worden gestuurd:

Wesco International B.V. 
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
Nederland

IV. Prestaties in geval van garantie

WESCO heeft de keuze om het product te repareren, uit te wisselen of de consument een vervangend onderdeel te sturen.

Voor zover WESCO per schriftelijk kennisgeving toezegt om de reparatie uit te voeren, draagt WESCO de kosten die daardoor ontstaan voor onderdelen, eigen arbeidskosten alsook de verzending van het product. De consument moet het product ter beschikking stellen.

Bij uitwisseling wordt het product gratis door een ander soortgelijk product, van dezelfde kwaliteit en hetzelfde type vervangen. Voor zover het product op het tijdstip van de kennisgeving van het gebrek niet meer geproduceerd wordt, is WESCO gerechtigd om een soortgelijk product te leveren.

Voor zover WESCO ervoor opteert om een vervangend onderdeel te versturen, draagt WESCO de kosten voor het vervangend onderdeel, inclusief de verzendkosten.

V. Voorwaarden en uitsluitingen

Voorwaarde voor de geldigheid van de garantie is dat de gebruiksaanwijzing is nageleefd en de WESCO-producten zijn gebruikt in overeenstemming met de technische aanwijzingen en de onderhoudstips van WESCO.

Bij elk product zijn technische aanwijzingen, gebruiksaanwijzingen en onderhoudstips gevoegd. Bovendien zijn ze beschikbaar onder www.wesco-int.com

De aanspraak op garantie geldt niet voor:

 • Aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals bijv. veren, pedalen, etc.

 • Verbruiksartikelen, zoals bijv. batterijen

 • Geringe afwijkingen van de gewenste kenmerken, die geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het product
 • Bedieningsfouten, schade door agressieve milieu-invloeden, chemicaliën, detergenten, intens zonlicht

 • Schade aan het product veroorzaakt door het transport en proefgebruik

 • Schade die is veroorzaakt door het gebrekkige WESCO-product

 • 2de-keuzeproducten.

De geldigheid van de garantie houdt op te bestaan bij:

 • Niet-naleving van de verstrekte technische aanwijzingen, de gebruiksaanwijzingen en de onderhoudstips

 • Door de verkoper of derden veroorzaakte schade aan het product

 • Schade die het gevolg is van normale slijtage of opzettelijke en onzorgvuldige beschadiging

 • Onjuiste ingebruikname; gebruik van vervangingsonderdelen of accessoires die niet door WESCO zijn toegestaan

 • Gebrekkig of onjuist onderhoud/verzorging 

 • Producten die niet worden of werden gebruikt in overeenstemming met het voorziene gebruiksdoel

 • Schade die is veroorzaakt door overmacht of natuurrampen, in het bijzonder maar niet uitsluitend bij brand, hagel, diefstal, overstromingen, aardbevingen

 • Aankoop in open elektronische marktplaatsen zoals bijv., maar niet beperkt tot eBay, Amazon en Marktplaats en het kopen van garageverkopers, kringloopwinkels, etc.

VI. Niet-toepasselijkheid van de garantie

Voor zover blijkt dat een gebrek aan het product niet door deze garantie wordt gedekt, moeten de kosten in verband met de verzending en het vervoer van het product door de consument zelf worden gedragen. Dit is niet het geval als de consument kan bewijzen dat hij in de concrete omstandigheden niet kon vaststellen dat geen recht op garantie bestond.

Voor zover de consument, nadat hem werd meegedeeld dat geen garantie bestaat en hij in kennis werd gesteld van de vermoedelijke kosten van de reparatie, wenst dat de reparatie wordt verricht, moet hij de kosten voor de reserveonderdelen en de arbeidskosten dragen.

Indien het product het gebrek nog niet vertoonde op het tijdstip van de levering, beslist WESCO in het concrete geval of het gebrek als een gebaar van goede wil kan worden verholpen. In een dergelijk geval heeft de consument echter geen recht erop dat het gebrek wordt verholpen.

VII. Wettelijke rechten

Naast de garantierechten beschikt de consument over zijn wettelijke rechten. Deze rechten worden niet beperkt door deze garantie. Deze garantie doet evenmin afbreuk aan de rechten die de eerste Klant heeft tegenover de verkoper bij wie hij het product heeft gekocht.

VIII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht.

Op deze garantie is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG) van 11-4-1980. Indien de garantienemer handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam is, is voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst uitsluitend de rechtbank van Arnsberg (Duitsland) bevoegd. Hetzelfde geldt wanneer de consument geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of de woonplaats of gewone verblijfplaats op het ogenblik waarop de vordering wordt ingesteld niet bekend is.

WESCO garantie van de fabrikant, voorwaarden van de garantie, stand december 2013

IX. Geschillen

Online-geschillenbeslechting volgens art. 14 lid 1 Verordening ODR Consumenten: 

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting ter beschikking dat u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden.

Wij zijn noch bereid noch verplicht mee te werken aan een geschillenbeslechting door een bemiddelingsorgaan voor consumenten.