Algemene voorwaarden

Voor alle overeenkomsten die via de Wesco-shop worden gesloten tussen

 

Wesco International B.V.,
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
Nederland

- hierna: "Wesco" - 

en

de onder nummer 2 van deze AVW bedoelde Klant - hierna: "Klant" -

gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die van toepassing is op het tijdstip van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de Klant worden niet aanvaard, tenzij Wesco uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

1 DEFINITIES

De Klant is consument voor zover hij een rechtshandeling verricht voor doeleinden die voornamelijk noch onder zijn commerciële, noch onder zijn zelfstandige beroepswerkzaamheden kunnen worden ondergebracht. Ondernemer is daarentegen een natuurlijke persoon of een rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in het kader van zijn/haar commerciële of zelfstandige beroepswerkzaamheden.

2 SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

(1) De Klant kan producten kiezen uit het assortiment van Wesco en deze producten via de button "in winkelwagen " in een zogeheten winkelmandje verzamelen. Via het aanklikken van de button "Plaats bestelling" doet de Klant een bindende aanvraag tot aankoop van de goederen in het winkelmandje. Voordat hij de bestelling verstuurt, kan de Klant de gegevens te allen tijde veranderen en inzien. De aanvraag kan echter uitsluitend worden ingediend en overgemaakt wanneer de Klant op de button "AVW aanvaarden" heeft geklikt en zo deze contractuele voorwaarden heeft aanvaard en in zijn aanvraag heeft opgenomen.

(2) Daarna stuurt Wesco bij betaling per e-mail een automatische ontvangstbevestiging aan de Klant, waarin de bestelling van de Klant nogmaals wordt weergegeven. De Klant kan deze printen door te klikken op "Printen". De automatische ontvangstbevestiging documenteert uitsluitend dat de bestelling van de Klant bij Wesco is aangekomen, en is geen aanvaarding van de aanvraag. De overeenkomst komt pas tot stand zodra Wesco een verklaring van aanvaarding heeft uitgeschreven. Deze verklaring wordt binnen 3 werkdagen in een aparte e- mail verstuurd. Indien het gewenste product niet meer voorradig is, zal Wesco eveneens binnen de 3 werkdagen de aanvaarding weigeren. In dat geval is geen overeenkomst tot stand gekomen.

3 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten blijven ons eigendom tot de volledige betaling ervan.

4 WETTELIJKE GARANTIE & FABRIEKSGARANTIE

Voor de door Wesco aangeboden goederen geldt de wettelijke garantie (art. 7:17 BW e.v.). Tegenover ondernemingen is de wettelijke garantie op door Wesco geleverde goederen beperkt tot een termijn van 12 maanden.

Wesco verleent consumenten voor eigen producten, onverminderd de bovenvermelde wettelijke garantie, een territoriaal onbeperkte fabrieksgarantie. Meer gedetailleerde informatie is te vinden onder wesco-shop/garantie.

5 AANSPRAKELIJKHEID

(1) De Klant heeft geen recht op schadevergoeding. Dit geldt niet voor het recht op schadevergoeding van de Klant op grond van de schade aan leven, lijf of gezondheid of bij schending van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverbintenissen), alsook de aansprakelijkheid voor andere schade die is veroorzaakt door een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim door Wesco, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de uitvoering noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst.

(2) In het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen is Wesco wanneer deze schade werd veroorzaakt door gewone onachtzaamheid uitsluitend aansprakelijk voor de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade. Dit is niet het geval wanneer de Klant recht heeft op schadevergoeding ten gevolge van schade aangebracht aan leven, lijf of gezondheid.

(3) De beperkingen vermeld in de leden 1 en 2 gelden eveneens ten gunste van de wettelijke vertegenwoordiger en de uitvoerders van Wesco wanneer de rechten rechtstreeks tegenover hen geldend worden gemaakt.

(4) De wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid blijven onaangetast. 

6 SLOTBEPALINGEN EN INFORMATIEPLICHTEN

(1) Nederlands recht, met uitsluiting van het VN-kooprecht, is van toepassing op de overeenkomsten tussen Wesco en de Klant.

(2) Wesco bewaart deze Algemene Voorwaarden en andere contractuele bepalingen met de gegevens van uw bestelling uit het bestelproces, zodat ze altijd kunnen worden opgevraagd. De Klant kan deze informatie gemakkelijk archiveren door de AVW te downloaden en de in het bestelproces verzamelde gegevens met gebruikmaking van de functies van zijn browser op te slaan.

(3) De taal van de overeenkomst is Nederlands.

(4) Voor zover de Klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen de Klant en Wesco op grond van de contractuele relatie de bedrijfszetel van Wesco International B.V.

(5) Indien individuele bepalingen van de overeenkomst nietig zouden zijn, blijft de overeenkomst voor het overige geldig. De ongeldige punten worden, voor zover voorhanden, vervangen door de wettelijke bepalingen. Indien dit voor een partij bij de overeenkomst onredelijke lasten zou teweegbrengen, wordt de overeenkomst volledig ongeldig.

Stand: Juni 2014